Nederlandse titel proefschrift Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen
Engelse titel proefschrift Continuing Professional Development for Nurses; Mission or profession?
Promovendus Brekelmans, Gerard
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Tilburg University
Datum promotie 05/10/2016
Promotores Prof. R.F. Poell & dr. M. Ackerman
Abstract (Nederlands)

In een ziekenhuisorganisatie zijn de professionele kwaliteiten van medewerkers van
doorslaggevende betekenis voor de kwaliteit van het primaire proces. Het op peil houden
van deze kwaliteit is van groot belang voor de patiënt en organisatie. Momenteel lopen
binnen ziekenhuizen tal van projecten die inzichtelijk moeten maken in welke vorm dit
proces het meest doelmatig en doeltreffend kan verlopen. Hierbij manifesteert zich een
spanningsveld met aan de ene kant professionalisering gericht op de dienstverlening,
loopbaan en persoonlijke/professionele ontwikkeling (Kwakman, 2001) en aan de andere
kant de invloed die de organisatie hierop heeft (contextuele invloed) (van der Krogt,
2007).
Enerzijds is dus de bedrijfsmatige kant te onderscheiden die zich richt op het optimaliseren
van de dienstverlening en anderzijds doen werknemers pogingen om hun
vak, hun functioneren en loopbaankansen verder te ontwikkelen. Met andere woorden:
zij zijn bezig met het vormgeven van hun Continue Professionele Ontwikkeling (CPO).
De concepten CPO en CPE (Continue Professionele Educatie) worden vaak door
elkaar gebruikt. CPO kan gaan om alle relevante leeractiviteiten, hetzij op formele en
gestructureerde wijze of informeel en zelf-gericht. Binnen deze studie wordt de definitie
van the American Nurse Association (ANA) overgenomen: “een levenslang proces van
actieve deelname door verpleegkundigen aan leeractiviteiten die helpen bij het ontwikkelen
en onderhouden van hun bekwaamheid, verbetering van hun beroepspraktijk, en
ondersteuning bij het bereiken van hun loopbaandoelen” (ANA, 2010). Deze definitie
wordt gekozen voor alle deelonderzoeken. Hij toont aan dat CPO niet alleen belangrijk
is voor het verbeteren van de verpleegkundige beroepsuitoefening, maar ook bij het
nastreven van doelen ten aanzien van de individuele loopbaan.
Doel van dit onderzoek is om de relatie tussen de verschillende factoren die invloed
hebben op CPO van verpleegkundigen te verduidelijken. De in dit proefschrift beschreven
studies zijn alle gericht op de individuele verpleegkundigen zelf. Hun meningen en
opvattingen werden gevraagd om helder te krijgen wat hen zou stimuleren om CPO activiteiten
te ondernemen.

Proefschrift downloaden (Engels) CPD-mission-or-profession.gb.pdf