Nederlandse titel proefschrift Personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen
Engelse titel proefschrift THINKING BEYOND NUMBERS - Nursing Staff and Quality of Care in Nursing Homes
Promovendus Backhaus, Ramona
Universiteit Maastricht Universiteit
Datum promotie 12/04/2017
Promotores Promotoren: prof. dr. J.P.H. Hamers & prof. dr. E. Capezuti. Copromotoren: dr. E. van Rossum & dr. H. Verbeek
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Engels)

The aim of this dissertation was to examine direct nursing care staffing in nursing homes. Besides considering staffing levels, particular attention was paid to the
competencies, tasks and employment of baccalaureate-educated registered nurses (BRNs), as they are expected to serve as informal leaders with the ability to lead
improvements and redesign practice environments in nursing homes. More specifically, this dissertation aimed to provide insight into 1) the relationship between direct nursing care staffing and staff-related work environment characteristics and quality of care (QoC) in nursing homes; 2) future desirable distinguishing competencies of BRNs in
nursing homes; and 3) how organizations employ BRNs in nursing homes and what is the added value they bring to practice.

Abstract (Nederlands)

De kwaliteit van zorg in verpleeghuizen staat volop ter discussie. Steeds vaker komen incidenten in de zorg in de media, waarna er vaak gepleit wordt voor ‘meer handen aan het bed’. De aanname daarbij is dat meer personeel leidt tot betere kwaliteit van zorg. Echter, er is weinig wetenschappelijke kennis beschikbaar over de relatie tussen de personele bezetting en de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Dit proefschrift geeft meer inzicht in deze relatie. Naast de personeelsomvang en het opleidingsniveau van personeel in het algemeen, wordt specifiek gekeken naar de competenties, taken en
inzet van HBO-verpleegkundigen. Van HBO-verpleegkundigen wordt verwacht dat zij
een voorbeeldfunctie op de werkvloer kunnen vervullen, die bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van zorg.
Concreet is de relatie onderzocht tussen personele bezetting, werkomgevingsfactoren en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Daarnaast zijn wenselijke competenties van HBO-verpleegkundigen in kaart gebracht, die hen in de toekomst zouden moeten onderscheiden van andere medewerkers in de directe zorg.
Ook is gekeken naar hoe HBO-verpleegkundigen in verpleeghuizen ingezet zouden kunnen worden, wat hun gepercipieerde meerwaarde is en wat er nodig is om de
functie van de HBO-verpleegkundige in het verpleeghuis te implementeren.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Backhaus-R.pdf