Nederlandse titel proefschrift Hoe meet je kennis en attitude van verpleegkundigen met betrekking tot de oudere patiënt?
Engelse titel proefschrift How to measure nurses' knowledge and attitude regarding older patients?
Promovendus Dikken, Jeroen
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht / Hogeschool Utrecht
Datum promotie 20/06/2017
Promotores Promotor: prof. dr. M.J. Schuurmans. Copromotor: dr. J.G. Hoogerduijn
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Nederlands)

Wereldwijd groeit het aantal ouderen. Daarbij vormen ouderen van 80 jaar en ouder de snelst groeiende groep. Deze groei is ook duidelijk zichtbaar in de toename van het aantal ouderen dat wordt opgenomen in het ziekenhuis. Ouderen lijden vaker aan multimorbiditeit (de aanwezigheid van meerdere chronische ziekten tegelijk). Daarnaast hebben ze vaker te maken met zogeheten geriatrische problemen zoals mobiliteitsproblemen, vallen, incontinentie, eenzaamheid, geheugenverlies, somberheid en zinsgevingsvragen. Tijdens ziekenhuisopnames kunnen deze problemen samenhangen met veel voorkomende diagnoses als delirium, dementie en depressie. De ziekenhuis opname zelf is ook een risicofactor voor het ontwikkelen van nieuwe geriatrische problemen of zorgcomplicaties. De combinatie van multimorbiditeit, geriatrische problematiek en het risico op het ontwikkelen van nieuwe problemen en zorg gerelateerde complicaties vraagt een individuele benadering omdat richtlijnen en protocollen regelmatig niet toepasbaar zijn op de complexe situatie van de individuele oudere patiënt. Veel nieuwe problemen en complicaties zijn te voorkomen door tijdige en passende preventieve zorg. Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol als het gaat om het inschatten van het risico, het inzetten van preventieve zorg, het vroegtijdig signaleren van problemen en het inzetten van passende interventies. Ouderen zijn dus in belangrijke mate afhankelijk van verpleegkundige zorg wanneer het gaat om het voorkomen van problemen en zorg gerelateerde complicaties tijdens een opname in het ziekenhuis. Goede verpleegkundige zorg kan alleen worden gegeven wanneer de verpleegkundige kennis heeft van de (kwetsbare) oudere patiënt, zowel lichamelijk als psychisch, sociaal en emotioneel. Naast kennis is een positieve attitude ook noodzakelijk om kwalitatief goede zorg te verlenen. Zowel kennis als attitude zijn geassocieerd met gedrag dat verpleegkundigen laten zien in de zorg voor de oudere patiënt.
Sinds 1950 worden kennis tekorten en negatieve attitudes van geregistreerd verpleegkundigen en studenten verpleegkunde met betrekking tot oudere patiënten beschreven. Ook recente studies laten zien dat (student) verpleegkundigen negatieve attitudes hebben en/of kennistekorten. Echter, in deze studies zijn meetinstrumenten gebruikt die vaak onvoldoende gevalideerd zijn of tegenstrijdige resultaten laten zien met betrekking tot de validiteit en betrouwbaarheid.

Zie proefschrift voor de volledige samenvatting.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Dikken-J.pdf