Nederlandse titel proefschrift De Uitdaging van E-Communicatie in de Eerstelijnszorg
Engelse titel proefschrift The Challenge of E-Communication in Primary Healthcare
Promovendus Jong, Rolien de
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit van Amsterdam
Datum promotie 20/12/2018
Promotores Promotor: prof. L. Witkamp. Copromotor: dr. W.J.G. Ros
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Engels)

A major problem in primary healthcare is the communication between patient, family and the multitude of caregivers. Face-to-face multi-disciplinary consultation is no longer feasible in practice. Digital communication can be a tool to solve this problem.
Two digital communication tools are evaluated, with feasibility as primary focus point (whether it is used by patients, family, caregivers). The tools are characterized by a combination of a patient file and a secure communication channel. The tool Congredi is an electronic care-plan in which professionals/patients can view the plan and communicate by e-mail and professionals can adjust it. The tool eMAR-PCT allows pharmacists/patients to share e-medication records and communicate by e-mail about errors/questions.
Firstly it was found that, in line with the innovation-implementation theory of Rogers, a limited part (about 25%) of the users actually used the tools. Innovative technology is used initially by the most motivated and the majority follows. Secondly, the respondents did not indicate impeding factors with regard to the technology. Thirdly, we found that a large proportion of the professionals involved did not connect and/or did not respond to actions in the tool. This limited (active) involvement of professionals was perceived as a barrier because everyone needs to be connected for a response to each other's reaction. Fourthly, in the eMAR study an increase on self-management was shown (self-efficacy/communication with pharmacist).
Conclusion: e-communication tools combining shared data and secure communication seem promising to address the challenges in primary healthcare. Focus on feedback and netiquette is advisable for successful implementation.

Abstract (Nederlands)

Een groot probleem in de eerstelijnsgezondheidszorg is de communicatie tussen patiënt, familie en de veelheid aan zorgverleners. Face-t0-face multidisciplinair overleg is in de praktijk niet meer haalbaar. Digitale communicatie kan een hulpmiddel zijn om dit probleem op te lossen.
Twee digitale communicatiemiddelen worden geëvalueerd, met haalbaarheid als primair aandachtspunt (of het nu wordt gebruikt door patiënten, familie, verzorgers). De digitale tools kenmerken zich door een combinatie van een patiëntendossier en een beveiligd communicatiekanaal. De tool Congredi is een elektronisch zorgplan waarin professionals / patiënten het plan kunnen bekijken en per e-mail kunnen communiceren en professionals het kunnen aanpassen. Met de tool eMAR-PCT kunnen apothekers / patiënten e-medicatiedossiers delen en per e-mail communiceren over fouten / vragen.
Allereerst werd vastgesteld dat, in lijn met de innovatie-implementatietheorie van Rogers, een beperkt deel (ongeveer 25%) van de gebruikers de tools daadwerkelijk gebruikte. Innovatieve technologie wordt in eerste instantie gebruikt door de meest gemotiveerden en de meerderheid volgt. Ten tweede gaven de respondenten geen belemmerende factoren aan met betrekking tot de technologie. Ten derde hebben we geconstateerd dat een groot deel van de betrokken professionals niet verbond met de tool en / of niet reageerde op acties in de tool. Deze beperkte (actieve) betrokkenheid van professionals werd als een belemmering ervaren omdat iedereen verbonden moet zijn om op elkaars reactie te reageren. Ten vierde werd in het eMAR-onderzoek een toename van zelfmanagement aangetoond (zelfeffectiviteit / communicatie met apotheker).
Conclusie: e-communicatiemiddelen die gedeelde gegevens combineren met veilige communicatie lijken veelbelovend om de uitdagingen in de eerstelijnsgezondheidszorg aan te gaan. Focus op feedback en netiquette is aan te raden voor een succesvolle implementatie.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-de-Jong-R.pdf