Nederlandse titel proefschrift Eigen-Kracht conferenties in openbare geestelijke gezondheidszorg
Engelse titel proefschrift Family group conferencing in public mental health care
Promovendus Jong, Gideon de
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Vrije Universiteit Amsterdam
Datum promotie 18/11/2014
Promotores Promotor: prof. dr. T. A. Abma. Copromotor: dr. G. Schout
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Engels)

In several Western countries the commitment of the community and what can be expected from the welfare state is being reconsidered. In the Netherlands this trend finds its reflection in the transition from the welfare state to the so-called participatory society. Various initiatives to make citizens responsible for their own health and wellbeing and that of their neighbourhood are encouraged by the state. Without being exhaustive, this involves the introduction of the Social Support Act (in Dutch known as ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’, Wmo) and Welfare New Style (‘Welzijn Nieuwe Stijl’, WNS), the interest in community capability, and the revaluation of social network strategies such as ‘wraparound care’, ‘protective coats, ‘community support’, ‘signs of safety’, and ‘safety network’. The aim of this thesis is to seek an answer to the question whether the client group of Public Mental Health Care (PMHC) can benefit from the protective effects of social networks that are activated by Family Group Conferencing (FGC).
There is plenty of experience with FGC in youth care, both in the Netherlands as well as in other countries. To date, however, there has been little research done on the process and outcomes of FGC for adult clients in general and PMHC clients in particular. Between 2011 and 2013, 41 family group conferences in the PMHC networks of the province of Groningen were examined how they proceeded and what they yielded. PMHC is a field wherein people are offered help who avoid the care they actually need, or who do not know where to ask for help. A large part of this group lives in degenerated and degraded conditions and/or is involved in liveability problems in neighbourhoods. These are people who apparently have a limited network; relationships are broken or faded. It is therefore questionable whether the realisation of the goals as indicated in the Wmo – promoting social integration and participation, mobilising informal support and achieving social cohesion – is possible with the PMHC client group.

Dissertation free available at the researchportal: https://research.vu.nl/en/publications/family-group-conferencing-in-public-mental-health-care-a-responsi
See dissertation for the complete summary.

Abstract (Nederlands)

In binnen- en buitenland vindt er een heroverweging plaats over wat van de verzorgingsstaat verwacht mag worden en waaruit de inzet van de gemeenschap kan bestaan. In Nederland is dat te zien in de kanteling van de verzorgingsstaat naar de zogeheten participatiesamenleving, waarin uiteenlopende initiatieven worden gestimuleerd die de burgers in de benen brengen en de inzet van de voorzieningen afremmen. Zonder volledig te zijn gaat het hier om de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Welzijn Nieuwe Stijl, de belangstelling voor burgerkracht en de herwaardering van sociale netwerkstrategieën; zichtbaar in de aanduidingen van sociale interventies als ‘wrap around care’, ‘beschermjassen’, ‘community support’, ‘signs of safety’ en ‘vangnetwerk’. In deze thesis wordt een antwoord gezocht op de vraag of de doelgroep van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) kan profiteren van de beschermende werking van sociale netwerken die met Eigen Kracht- conferenties (EK-c’s) worden geactiveerd.
Er is volop ervaring met EK-c’s in de jeugdhulpverlening, zowel in Nederland als internationaal waar deze conferenties bekend staan onder de naam Family Group Conferencing (FGC). Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar het verloop en de opbrengsten van EK-c’s voor volwassen hulpvragers. Tussen 2011 en 2013 zijn 41 Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s) in de OGGz-netwerken van de provincie Groningen onderzocht. De OGGz is een veld waarin mensen worden geholpen die de reguliere hulpverlening bewust mijden of de weg hier naartoe niet weten te vinden. Een groot deel van de doelgroep leeft in verkommerde en verloederde omstandigheden en/of is betrokken in woonbuurten waar leefbaarheidsproblemen spelen. Het zijn mensen die ogenschijnlijk geen of een beperkt netwerk hebben; relaties zijn veelal beschadigd of verwaterd. Het is dan ook de vraag of het realiseren van doelen van de Wmo – het bevorderen van participatie, het mobiliseren van informele steun en het realiseren van sociale cohesie – met deze groep wel mogelijk is.

Proefschrift vrij verkrijgbaar via researchportal: https://research.vu.nl/en/publications/family-group-conferencing-in-public-mental-health-care-a-responsi
Zie proefschrift voor de volledige samenvatting.

Proefschrift downloaden (Nederlands) Proefschrift-de-Jong-G-titelpagina.pdf