Nederlandse titel proefschrift Samen beslissen in de geestelijke gezondheidszorg
Engelse titel proefschrift Shared decision making in mental health care
Promovendus Metz, Margot
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Vrije Universiteit Amsterdam
Datum promotie 12/12/2018
Promotores Promotoren: prof. dr. A.T.F. Beekman & prof. dr. C.M. Van der Feltz-Cornelis. Copromotoren: dr. M.A. Veerbeek & prof. dr. E. de Beurs
Linkedin-account linkedin.com
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Nederlands)

Zoals in Hoofdstuk 1, de algemene inleiding, is omschreven, gaat dit proefschrift over de toegevoegde waarde van de toepassing van samen beslissen voor patiënten en behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). We hebben tevens onderzocht in hoeverre het gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) en eHealth patiënten en behandelaars kunnen helpen bij de gezamenlijke besluitvorming over keuzes in de behandeling. Tot nu toe is in de geestelijke gezondheidszorg nog weinig onderzoek bekend, waarin de toepassing van samen beslissen is geïntegreerd met ROM en eHealth als hulpmiddelen. In de Nederlandse ggz worden jaarlijks zo’n 700.000 patiënten behandeld door ongeveer 175 ggz-organisaties, variërend van grote, regionale ggz organisaties tot kleine behandelpraktijken. Naar schatting 89.000 medewerkers zijn werkzaam in de ggz.

In de ggz is er de laatste jaren toenemende aandacht voor de implementatie van samen beslissen in de behandelpraktijk. Bij deze aanpak nemen patiënten
samen met hun naasten en behandelaars in dialoog besluiten over keuzes in de behandeling. Deze dialoog vindt plaats op een gelijkwaardige wijze, waarbij ieders expertise wordt ingebracht, informatie-uitwisseling plaatsvindt over keuzes in de behandeling en patiënten worden ondersteund om actief te participeren. Onderzoek naar de toepassing van samen beslissen in de ggz laat
zien dat deze aanpak een positief effect kan hebben op beter geïnformeerde patiënten, meer betrokkenheid van patiënten in de behandeling, een hogere patiënt tevredenheid, het beter opvolgen van behandelafspraken en uiteindelijk ook tot betere behandeluitkomsten kan leiden. Ondanks deze veelbelovende resultaten van samen beslissen, wordt samen beslissen in de ggz nog niet breed
toegepast; er is hierin dus nog veel te verbeteren. Om deze kloof tussen de veelbelovende onderzoeksresultaten en de dagelijkse praktijk te overbruggen, is het belangrijk dat zowel behandelaars als patiënten worden ondersteund in het vervullen van hun rol bij deze relatief nieuwe manier van samenwerken. Zoals uitgelegd in Hoofdstuk 1, hebben we in dit proefschrift onderzocht in hoeverre de inzet van ROM en eHealth hierbij behulpzaam kan zijn.

Proefschrift is vrij verkrijgbaar via het researchportaal: https://research.vu.nl/en/publications/shared-decision-making-in-mental-health-care-the-added-value-for-

Zie proefschrift voor de volledige samenvatting.

Proefschrift downloaden (Nederlands) Proefschrift-M.J.-Metz.pdf