Nederlandse titel proefschrift Wearable wireless continuous vital signs monitoring on the general ward: a technological innovation in nursing
Engelse titel proefschrift Wearable wireless continuous vital signs monitoring on the general ward: a technological innovation in nursing
Promovendus Leenen, Job
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Utrecht
Datum promotie 25/09/2023
Promotores Promotoren: prof. dr. L. Schoonhoven & prof. dr. C.J. Kalkman. Copromotor: dr. G.A. Patijn
Researchgate-url researchgate.net
Abstract (Engels)

Patients on general wards are at risk of complications, often associated with deviations in vital signs. Unfortunately, the currently used manual method of intermittently measuring vital signs is not optimal, potentially leading to late recognition and treatment of complications, and sometimes with serious consequences such as intensive care admissions and even death. A possible solution may be wearable, wireless sensors that can continuously monitor vital signs (CMVS), but large-scale evaluation and successful implementation have not yet been described.
This thesis aimed to gain a deeper understanding of the essential elements of CMVS, the crucial aspects of the implementation process, and the potential benefits of such systems for patient care, all with an emphasis on the nurse's perspective, as a prelude to further development and future implementations.
The findings highlight the complexity of implementing CMVS on general wards and underline the need for further development and studies to assess actual clinical value and cost-effectiveness. Due to the current early stage of technology development, implementation remains a serious challenge. Nurses have an essential role in the successful deployment of CMVF on regular wards and are key to their success.
Wearable continuous vital signs monitoring technology is expected to mature further in the coming years, enabling continuous monitoring of all relevant vital signs, enabling software to integrate seamlessly with hospital IT systems and providing personalised clinical decision support. If properly implemented, such evolving systems promise to significantly improve the future quality, safety and efficiency of patient care, both inside and also outside the hospital.

Abstract (Nederlands)

Patiënten op de verpleegafdeling van het ziekenhuis hebben een risico op complicaties, vaak gepaard gaande met afwijkingen in vitale functies. Helaas is de huidige standaard handmatige methode voor het intermitterend meten van vitale functies niet optimaal, welke kan leiden tot late herkenning en behandeling van complicaties, soms met ernstige gevolgen zoals intensive care opname en zelfs overlijden. Een mogelijke oplossing hiervoor zijn draagbare, draadloze sensoren, die continu de vitale functies kunnen monitoren (CMVF), maar grootschalige evaluatie en succesvolle implementatie hiervan zijn nog niet gerapporteerd.
Dit proefschrift beoogt inzicht te krijgen in de essentiële elementen van CMVF-systemen, de cruciale aspecten van het implementatieproces en mogelijke voordelen van dergelijke systemen voor de patiëntenzorg, met name vanuit perspectief van de verpleegkundige, als opmaat voor verdere ontwikkeling en toekomstige implementaties.
De resultaten illustreren de complexiteit van het invoeren van CMVF op verpleegafdelingen en onderstrepen de noodzaak voor verdere ontwikkeling en onderzoek om daadwerkelijke klinische waarde en kosteneffectiviteit te kunnen aantonen. Vanwege de actuele nog prille ontwikkelingsfase van de technologie blijft grootschalige implementatie in de klinische praktijk een grote uitdaging. We tonen aan dat verpleegkundigen hierbij een essentiële rol vervullen.
Naar verwachting zal de technologie voor continue monitoring in de komende jaren zich verder ontwikkelen, zodat uiteindelijk alle relevante vitale functies onafgebroken kunnen worden gevolgd, software naadloos kan integreren in ICT-systemen en gepersonaliseerde klinische beslissingsondersteuning kunnen bieden. Mits adequaat geïmplementeerd, beloven dergelijke zich ontwikkelende systemen een aanzienlijke verbetering van de toekomstige kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van de patiëntenzorg, zowel binnen als ook buiten het ziekenhuis.