Nederlandse titel proefschrift An inquiry into various aspects of clozapine use: prescription, monitoring and mortality
Engelse titel proefschrift An inquiry into various aspects of clozapine use: prescription, monitoring and mortality
Promovendus Zalm, Yvonne van der
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Universiteit Maastricht
Datum promotie 18/06/2021
Promotores Promotoren: prof. dr. J.P. Selten & prof. dr. I.E. Sommer. Copromotoren: dr. P.F.J. Schulte & dr. F. Termorshuizen
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Engels)

This thesis concerns clozapine, an antipsychotic for patients with schizophrenia for whom other antipsychotics were not effective. The treatment is labor-intensive because of the weekly blood tests during the first 18 weeks. Is case of an abnormality (1-2%), the treatment has to be discontinued. That is why the drug is prescribed less often than desired. This research examined prescription rates in outpatient teams and an intervention to stimulate prescribing: delegating the clozapine monitoring to nurse practitioners. It was found that the prescription rates in the Netherlands differed strongly per team and are on average high compared to those in other countries. The intervention did not lead to significantly more prescriptions.
The research also used data on the Danish population to investigate whether the use of clozapine is associated with an increased mortality. One would expect an increased cardiovascular mortality because this drug often leads to serious obesity, but this was not found. No difference was found between clozapine and other antipsychotics in all-cause mortality, cardiovascular mortality or suicides. The research did find a high risk of suicide after discontinuation of clozapine.

Abstract (Nederlands)

Dit proefschrift betreft clozapine, een antipsychoticum voor patiënten met schizofrenie die onvoldoende reageren op andere antipsychotica. De behandeling is arbeidsintensief omdat de behandelaar in de eerste 18 weken elke week het bloed moet controleren op een bloedafwijking en bij het ontstaan van deze afwijking (kans: 1-2%) de behandeling moet staken. Daarom wordt het middel minder vaak voorgeschreven dan gewenst. Deze promotiestudie onderzocht de prescriptiecijfers in ambulante teams en een interventie om het voorschrijven te bevorderen: de mogelijkheid voor de arts om de monitoring te delegeren aan verpleegkundig specialisten. Gevonden werd dat de prescriptiecijfers in Nederland sterk verschilden per team en gemiddeld hoog zijn vergeleken met die in andere landen. De interventie leidde niet tot significant meer voorschrijven.
Verder werd met gegevens over de Deense bevolking onderzocht of het gebruik van clozapine geassocieerd is met een verhoogde sterfte. Je zou een verhoogde cardiovasculaire sterfte verwachten omdat dit middel vaak leidt tot ernstig overgewicht, maar dat werd niet gevonden. Er werd geen verschil gevonden tussen clozapine en andere antipsychotica in algehele sterfte, cardiovasculaire sterfte of suïcides. Wel werd een hoog risico op suïcide na het staken van clozapine gevonden.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-van-der-Zalm-Y.pdf