Nederlandse titel proefschrift Verpleging in langdurige institutionele zorg
Engelse titel proefschrift Nursing in long-term institutional care: An examination of the process of care
Promovendus Tuinman, Astrid
Gepromoveerde is verpleegkundige (geweest)
Universiteit Rijksuniversiteit Groningen
Datum promotie 06/01/2021
Promotores Promotor: prof. dr. P.F. Roodbol. Copromotoren: dr. M.H.G. de Greef & prof. dr. E.J. Finnema
Linkedin-account linkedin.com
Abstract (Engels)

Nursing care in nursing homes
In the past decades, the amount and complexity of care in long-term institutional care for the older population have increased. At the same time, its quality is cause for concern. Shortcomings are often associated with the number and composition of nursing staff. Research into the relationship between nursing staff and quality of care primarily rely on secondary survey data that do not take into account what is being done during the process of caregiving. Since quality of care outcomes are highly affected by nursing care, the aim of this dissertation was to provide insight into what type of nursing interventions are performed and by whom. An important finding was that nursing interventions mainly concerned the physical care needs of residents. Limited time was spent on, for example, psychosocial nursing interventions. Since nursing homes’ philosophy is on person-centered care that encompasses the well-being of residents, this should be addressed. Preconditions such as sufficient time and continuing training of nursing staff, for instance, in collaboration with educational health care institutions can contribute to this. A second important finding concerned the limited role differentiation between nursing staff, such as registered nurses and nursing assistants, despite differences in educational background. If nursing staff are deployed according to their scope of practice and specific knowledge and skills, this would improve the quality of care. Furthermore, to actually be able to make statements about the relationship between nursing staff and quality of care, quality outcomes should be sensitive to nursing interventions.

Abstract (Nederlands)

De afgelopen decennia is de complexiteit van de zorg voor ouderen in verpleeghuizen toegenomen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de kwaliteit daarvan. Tekortkomingen in de zorg worden in verband gebracht met zowel het aantal personeelsleden als de personeelssamenstelling. Echter, wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen zorgpersoneel en kwaliteitsindicatoren kijkt meestal niet naar wie welke zorg verleent. Aangezien verpleegkundigen en verzorgenden 24-uurs zorg verlenen aan bewoners en derhalve van grote invloed zijn op kwaliteitsindicatoren, had Tuinman als doel van haar proefschrift om deze zorg in kaart te brengen.

Een belangrijke bevinding was dat zowel in zorgplannen als in de verleende zorg aan bewoners vooral aandacht was voor fysieke zorgbehoeften. Psychosociale verpleegkundige interventies bijvoorbeeld werden minder vaak genoteerd dan wel uitgevoerd. Dit behoeft aandacht, aangezien verpleeghuizen persoonsgerichte zorg beogen waarbij ook het welbevinden en participeren van bewoners van belang is. Randvoorwaarden die dit kunnen ondersteunen zijn bijvoorbeeld voldoende tijd voor de zorgverlening en scholing van het zorgpersoneel. Aan het laatste kunnen samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen die opleiden tot de beroepen van verpleegkundige, verzorgende en helpende een bijdrage leveren.

Een tweede belangrijke bevinding betrof de onduidelijke taakverdeling tussen zorgpersoneel, met name tussen verpleegkundigen en verzorgenden. Ondanks het verschil in opleiding voerden beiden dezelfde werkzaamheden uit. Wanneer beroepsgroepen worden ingezet op basis van hun specifieke kennis en kunde verbetert dit de kwaliteit van zorg. Momenteel wordt die kwaliteit vooral in kaart gebracht middels vragenlijsten en dossieronderzoek. Observaties van de zorgverlening zouden aanvullend een completer inzicht in en richting geven aan verbetering van de kwaliteit van zorg.

Proefschrift downloaden (Engels) Proefschrift-Tuinman-A.pdf